Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Tuesday, March 31, 2009

วาทะเด็ด - แนวหน้า "วันนี้เป็นการต่อสู้ของ 2 อุดมการณ์ เราต้องการประชาธิปไตย มีสถาบันพระมหากษัตริย์ มีรัฐธรรมนูญ แต่อีกฟากไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ ถึงเวลาเราต้องออกมาแล้ว เพราะเป็นเรื่องความอยู่รอดของสิ่งที่เราอยู่กันมาหลายร้อยปี"

นายกษิต ภิรมย์
รมว.ต่างประเทศ
(29 มีนาคม 2552)


Label Cloud