Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Saturday, April 25, 2009

ผู้ว่าฯกทม.วอนทุกฝ่ายอย่าแยกสี-ติดธงชาติทุกบ้าน4พ.ค.

หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์
ผู้ว่าฯกทม.วอนทุกฝ่ายอย่าแยกสี-ติดธงชาติทุกบ้าน4พ.ค.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการทำบุญกรุงเทพมหานครว่า เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลและสะเดาะเคราะห์ ในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและข้าราชการ ชาวกรุงเทพมหานคร เนื่องจากที่ผ่านมา บ้านเมืองประสบปัญหาวุ่นวาย เชื่อว่า จะทำให้ความรู้สึกของประชาชนดีขึ้นและยังเป็นเครื่องเตือนใจว่า หากเรามีความสมานฉันท์บ้านเมืองจะเดินหน้าต่อไปได้ โดยตนไม่อยากให้ประเทศชาติแบ่งแยกสี และขอให้ประชาชนรักชาติอย่างสร้างสรรค์

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูจิตใจของประชาชน และเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศ และในวันที่ 4 พฤษภาคม ที่กำหนดให้เป็นวันสมานฉันท์ จะรณรงค์ให้ประชาชนติดธงชาติทุกครัวเรือน อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย


Reblog this post [with Zemanta]

Label Cloud