Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Sunday, April 12, 2009

ประกาศพรก.ฉุกเฉินฯกทม.+5จว.

posttoday: นายกฯใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแ้รงในกทม.พื้นที่บางส่วนในเขตปริมณฑล อยุธยามอบสุเทพควบคุมสถานการณ์

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ร่วมกาลเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในเขตจังหวัดปริมณฑลบางส่วน และบางอำเภอในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนากยรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง กำกับดูแลเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมขอให้ประชาชน สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศด้วย

ขณะ ที่สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานผ่านเว็บไซต์ ก่อนหน้านี้ โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นความมั่นคงยืนยันว่า รัฐบาลตัดสินใจที่จะประกาศใช้พรก.บริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยตนเองจะเป็นผู้รักษาการณ์ตามกฏหมาย เนื่องจากสถานการณ์ผุ้ชุมนุมมีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฏหมายโดยเข้มงวดแล้ว
       
ก่อน หน้านี้ สถานีโทรทัศน์รวมกาลเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงานว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยความอำนาจในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา29 ประกอบกับมาตรา 32 ,33,34,36,38,41,43,45และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

นายก รัฐมนตรี จึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง ,อ.ธัญบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว อ.สามโคก อ.ลำลุกกา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ,อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และอ.วังน้อย อ.บางปะอิน อ.บางไทน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้ง นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน  พ.ศ. 2552 โดยแต่งตั้งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้กำกับดูแล มีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

2.ให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบสถานการณ์ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี อ.พระประแดง  อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ อ.ธัญบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว อ.สามโคก อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และอ.วังน้อย อ.บางปะอิน อ.บางไทร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และให้ข้าราชการตำรวจของสำนักงาานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

3. ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในข้อ 2 มีอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่กำหนดไว้ในพระราช กำหนดการบริหาราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

1.บังคับบัญชาและสั่งการส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
2. ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้กำกับการปฏิบัติการมอบหมาย
3. ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ข้าราชการทหารช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานและเมื่อได้รับการร้องขอจากหัวหน้าผู้รับผิดชอบตามข้อ 2 ในการนี้ ให้ข้าราชการทหารตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
4. ให้กำกับการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา ทั้งนี้ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน  2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

Label Cloud