Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Sunday, May 17, 2009

"ชัย"ขอ 1 ชม.ก่อนประชุม ตัดสินใจส่งศาล รธน.วินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้


Manager Online
นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วงเงิน 4 แสนล้านบาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม หลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า ยังมีการประชุมร่วมรัฐสภาเช่นเดิม เพราะ พ.ร.ก.ดังกล่าวบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยจะขอเวลาช่วงเช้าเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวประมาณ 1 ชั่วโมง ว่าคำร้องของพรรคเพื่อไทยที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 หรือไม่ พร้อมตรวจสอบว่า การออก พ.ร.ก.ของรัฐบาลถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 หรือไม่ เท่าที่ทราบขณะนี้พรรคฝ่ายค้านยื่นเฉพาะกรณีที่การออก พ.ร.ก.ต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่า พ.ร.ก.ดังกล่าวไม่เข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 ก็จะนำเข้าที่ประชุมรัฐสภา

อย่างไรก็ตาม ประธานรัฐสภา ยืนยันว่า ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ขัดข้อง หากเห็นว่าเข้าข่ายตามมาตรา 184 ก็ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้ เพื่อให้ชะลอร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าวไว้ก่อน

Label Cloud