Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Sunday, May 17, 2009

'ชัย' มั่นใจสภาฯ แก้ปัญหาการเมืองได้


Daily News Online : Politics
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.20 น. วันนี้ (16 พ.ค.) นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดอบรมและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'บทบาทรัฐสภาในการสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ' ซึ่งเป็นความร่วมมือของรัฐสภา กระทรวงมหาดไทย และสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนาเรื่อง 'การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่' ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มวันที่ 16 พ.ค.-8 ส.ค.2552 รวม 25 รุ่น

โดย นายชัย กล่าวว่า รัฐสภาถือเป็นสภาอันทรงเกียรติ เพื่อหาทางออกให้บ้านเมือง โดยเฉพาะขณะนี้มีปัญหาทั้งวิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจ เชื่อมั่นว่า รัฐสภาจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากนโยบายการบริหารของรัฐบาลแล้ว รากเหง้าของปัญหาที่สำคัญคือ การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วประเทศ เข้าใจถึงครรลองประชาธิปไตย ควบคู่กับการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน

“จากนี้ไปขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันทั่วประเทศ สร้างความสมานฉันท์ ไม่มีสีเหลือง สีแดง หรือสีต่าง ๆ ขอให้ทุกคนอยู่ใต้สีเดียวกันคือ สีของธงไตรรงค์ เพราะปัญหาต่าง ๆ ทำให้ประเทศล้าหลังมามากแล้ว ทั้งนี้ พร้อมรับฟังความเห็นทุกเรื่อง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นายชัย กล่าว.


Label Cloud