Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, August 31, 2009

4 เดือน ศูนย์รับเรื่องข้อมูลคนหาย จากการชุมนุมทางการเมือง

ไม่ว่าจะไม่มีใครหายไปจริงๆ
มีคนหายไปจริงๆ
หรือเชื่อว่ามีคนหายไปจริงๆ
หรืออยากจะให้คนเชื่อว่ามีคนหายไปจริงๆ

วันเวลาที่ผ่านมาน่าจะรวบรวมข้อมูลเพียงพอที่จะเสนอเป็นประเด็นทางการเมืองได้
4 เดือนผ่านไป กลับมีคลิปเสียงนายกอภิสิทธิ์ ผุดขึ้นมาแทนหลักฐานการหายตัวไปของผู้ก่อการจราจลกลางกรุง

วันนี้ เรื่องนี้หายไปจากความสนใจของหลายคน และสื่อต่างๆแล้ว
คงเหลือทิ้งไว้แต่ความเชื่อที่สร้างไว้ ในใจของคนไทยที่ได้รับรู้
ไม่ว่าจะเชื่อ หรือไม่เชื่อ

ว่า

มีคนหายไปจริงๆ !!!???Label Cloud