Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Wednesday, April 1, 2009

ผู้รับบำนาญรับเช็คช่วยชาติถึง 5 เม.ย.

กรมบัญชีกลาง ขยายเวลาผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญรับเช็คช่วยชาติ ที่กรมส่งออกฯ ถึง 5 เม.ย. นี้

นาง สาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  เปิดเผยผลการจ่ายเช็คช่วยชาติให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญทั้งส่วนกลางและทาง สำนักงานคลังจังหวัด 75 แห่งทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2552 จนถึงวันที่ 31 มี.ค.ว่า มีผู้มารับเช็คแล้วจำนวน 132,600 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 237,000 ราย เป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญส่วนกลาง 28,171 ราย  คิดเป็นร้อยละ 45.75 ของผู้มีสิทธิ และเป็นผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญทางส่วนภูมิภาค จำนวน 104,429 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.53 ของผู้มีสิทธิ

ในส่วนของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญทางส่วนกลาง กรมบัญชีกลางได้นำเช็คไปจ่ายที่ศูนย์แสดงสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก ถ.รัชดาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มี.ค. 2552 แต่ที่ผ่านมามีผู้มารับเช็คเพียงวันละ 5,000 ราย โดยประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนน้อย และจากการสอบถามทราบว่าผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนมีสิทธิได้รับเช็คช่วยชาติด้วย  จึงขอให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเข้าไปตรวจสอบสิทธิและสถานที่รับเช็คทาง เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  www.cgd.go.th หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ 0-2273-9101  0-2271-0686-90 และ Call Center 0-2270-6400  และหากมีสิทธิได้รับทางส่วนกลางก็ขอให้ไปรับเช็คได้ที่ ศูนย์แสดงสินค้าส่งออก  โดยกรมฯ  ได้ขยายเวลาการจ่ายเช็คต่อไปอีก  จนถึงวันที่ 5 เม.ย. 2552  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งได้เตรียมสถานที่อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน สำหรับทางส่วนภูมิภาค ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิมากกว่า ขณะนี้ได้มีการจ่ายเช็คไปแล้วร้อยละ 59.53 ซึ่งพบว่าไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรค จึงน่าจะจ่ายเช็คได้หมดภายในวันที่ 8 เม.ย. 2552 ตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ดี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้มีสิทธิยังไม่สามารถไปรับเช็คช่วยชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  ก็มีเวลาให้ไปรับได้ภายใน 90 วัน  นับจากวันที่เช็คลงวันที่ (26 มี.ค.52)   หรือสุดท้ายหากมีการตรวจสอบสิทธิและสถานที่รับเช็คแล้ว ปรากฏว่า สถานที่รับเช็คอยู่คนละแห่งกับสถานที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่  ก็สามารถไปติดต่อที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ โดยจะอำนวยความสะดวกให้

posttoday

Label Cloud