Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, November 9, 2009

กษิตยกเลิกMOUพื้นที่ทับซ้อน-ชงครม.10พย.

INN online
"กษิต ภิรมย์" แถลงยกเลิกบันทึกความเข้าใจ ไทย-กัมพูชา เรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ยุค พ.ต.ท.ทักษิณ แล้ว

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โฟนอิน แถลงยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อน บริเวณอ่าวไทย ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2544 ที่กระทำขึ้นในรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่า การที่รัฐบาลกัมพูชาตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจรจา เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการผลักดันเรื่องดังกล่าว และรับรู้ท่าทีในการเจรจาของฝ่ายไทย ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่อาจเจรจากับฝ่ายกัมพูชาบนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้ ขณะที่การเจรจาภายใต้กรอบดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาไม่มีผลความคืบหน้าเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ กระทรวงการต่างประเทศ จึงเห็นควรให้ใช้แนวทางการเจรจาอื่นตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศแทน

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังระบุด้วยว่า จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อพิจารณายกเลิก และแจ้งให้ทางการกัมพูชาทราบต่อไป


Label Cloud