Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Thursday, April 23, 2009

ป๋าเปรมแช่งคนไม่หวังดีปท.มีอันเป็นไป

POSTTODAY: พล.อ.เปรม บนบานพระสยามเทวาธิราช คนไม่หวังดีต่อประเทศให้มีอันเป็นไป

พล. อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 12 มีใจความตอนหนึ่งว่า วันนี้อยากจะขอพูดเรื่องความเป็นไทยอีกครั้ง เด็กทุกคนที่มาร่วมขอให้ภูมิใจและมั่นใจในความเป็นไทยของตนเอง แม้แต่จะไม่ได้รับถือศาสนาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ แต่เด็กทุกคนก็มีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองของตนเองและของคนไทยทุกคน เป็นส่วนสำคัญของชาติบ้านเมืองของเรา เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถพูดถึงความดีและความไม่ดีของชาติได้ ขอให้ภูมิใจ

พล. อ.เปรม กล่าวว่า การเป็นคนไทยที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ บ้านเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ภูมิใจว่าเธอเป็นส่งที่พวกเราตั้งความหวังไว้ว่างจะโตขึ้นมาเป็น ผู้ใหญ่ที่มีความมุ่งมั่นและปรารถนาจะดูแลชาติบ้านเมืองของพวกเราคนไทยแทน พวกเราให้ชาติบ้านเมืองมีความรักความสามัคคี สมานฉันท์ เจริญก้าวหน้า

"ขอพูดกับเด็กๆ ว่าเด็กๆ รู้จักพระสยามเทวาธิราชไหม พระสยามเทวาธิราชไม่ใช่พระ แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ อยู่ในพระบรมมหาราชวัง คนไทยทุกคนถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศให้สงบร่มเย็น พระสยามเทวาธิราชได้แสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าท่านดูแลชาติบ้านเมืองของเรา จริงๆ เพราะฉะนั้นที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้ระลึกถึงพระสยามเทวาธิราช และพูดกันตามภาษาธรรมดาว่า ขอบนบานสานกล่าวให้พระสยามเทวาธิราชได้คุ้มครองเด็กๆ ที่มาจากภาคใต้ คุ้มครองชาติบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็น และโปรดดูแลคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศให้มีอันเป็นไป"พล.อ.เปรมกล่าว

nationchannel: ป๋าเปรมบอกเด็ก3จว.ใต้ขอพระสยามฯคุ้มครองชาติร่มเย็น

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมด้วย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและอดีตนายกฯ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทยสู่ใจใต้" รุ่นที่ 12 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 2 คน ออกงานพร้อมกัน หลังจากที่สถานกาณ์บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย

โดย พล.อ.เปรม ได้กล่าวย้ำกับเยาวชนในเรื่องของความเป็นไทย ขอให้เยาวชนภูมิใจและมั่นใจความเป็นไทยของตนเอง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลชาติบ้านเมือง เมื่อเติบโตขึ้นสามารถตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ซึ่งเยาวชน เป็นเสียงหนึ่งที่สามารถพูดถึงความดีไม่ดีของคนในชาติบ้านเมืองได้ ขอให้ภูมิใจ เป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรี มีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละ จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พล.อ.เปรม ยังกล่าวอีกว่า พระสยามเทวาธิราช ไม่ใช่พระ แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง คุ้มครองประเทศให้สงบร่มเย็น ได้แสดงให้เห็นว่า ท่านดูแลชาติบ้านเมืองของเราจริง ขอบนบานให้ท่านคุ้มครองพวกเราและชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็น และให้คนที่ไม่หวังดีต่อประเทศให้มีอันเป็นไป

Reblog this post [with Zemanta]

Label Cloud