Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Thursday, April 23, 2009

ครม อนุมัติ ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ 8-14 เมษายน 2552

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 8-14 เมษายน 2552 และเหตุการณ์เกี่ยวเนื่อง  และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและศูนย์เยียวยาฯ ต่อไป  ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอว่าได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 8-14 เมษายน 2552 และเหตุการณ์เกี่ยวเนื่อง
โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการการเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่      7 ตุลาคม 2551 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง  ทั้งนี้  เป็นการให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายโดยไม่เลือกฝ่ายอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึงและเป็นธรรม และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบและเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข  ซึ่งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมีดังนี้Link

Label Cloud