Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Thursday, June 11, 2009

กรณ์เมินใช้เงินสำรองกระตุ้นศก.

โพสต์ ทูเดย์ - กรณ์เมินใช้เงินสำรองกระตุ้นศก.
รมว.คลังเมินนำเงินสำรองใช้กระตุ้นศก.รอบ2ยันสภาพคล่องยังดี
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่นักวิชาการออกมาแสดงความเห็นว่า รัฐบาลควรนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่จำนวนมากในขณะนี้ มาใช้ลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 แทนการกู้เงินจำนวนมากว่าการนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้ไม่ได้อยู่ในแผนงานของรัฐบาล เนื่องจากสภาพคล่องในระบบที่มีอยู่ขณะนี้ มีเพียงพอรองรับการลงทุนของรัฐบาลโดยย้ำว่าแผนการกู้เงินวงเงิน 4 แสนล้านบาทจะเป็นการกู้ภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการเข้ามารับซื้อพันธบัตรของรัฐบาล ที่จะนำออกมาจำหน่ายให้กับนักลงทุน สำหรับระดมเงินไปใช้ในการลงทุน ซึ่งถือเป็นการรักษาสภาพคล่องเพื่อให้รัฐบาลเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่กระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในระบบมากนัก

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เชื่อว่า ขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังพิจารณาว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้มีมากหรือน้อยอย่างไร เพื่อนำไปพิจาณาถึงการแก้ไขกฎหมายการเงิน ซึ่งหากเห็นว่าเงินทุนสำรองมีมากเกินไป ก็อาจมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้สามารถนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศออกมาใช้สำหรับการลงทุนในอนาคตได้ต่อไป.

Label Cloud