Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Friday, April 24, 2009

หอการค้าไทยชี้นักธุรกิจไม่คลายวิตกเล่นการเมืองทางลับ

London - UK: UndergroundImage by wallyg via Flickr

matichon: หอการค้าไทยชี้นักธุรกิจไม่คลายวิตกเล่นการเมืองทางลับ

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานอาวุโสหอการค้าไทย กล่าวว่า การยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ไม่ทำให้นักธุรกิจคลายความวิตกกังวลได้ เนื่องจาก นักการเมืองยังคงเล่นเกมทางการเมืองในทางลับ อีกทั้ง รัฐบาลยังไม่สามารถประสานงานลดความขัดแย้ง ทำให้ภาพการเมืองที่สงบนิ่ง เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น พร้อมสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราเท่านั้น ส่วนการนิรโทษกรรรมให้นักการเมืองนั้น ควรชะลอออกไป เพื่อลดปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

Reblog this post [with Zemanta]

Label Cloud