Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Wednesday, April 8, 2009

"กษิต"แปลคำตัดสินคดี"แม้ว"ส่งทั่วโลก

Many flags are displayed in the Parliamentary ...Image via Wikipedia

มติชน: เมื่อวันที่ 8 เมษายน นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวระหว่างการแถลงที่กระทรวงการต่างประเทศ ถึงกระแสข่าวครอบครัว พ.ต.ท.ทักษิณ และครอบครัวนายสมชายออกนอกประเทศแล้ว ว่าถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมของครอบครัวทักษิณจะไปไหนไม่ได้มีปัญหาอะไร

นายกษิตกล่าวว่า ส่วนการติดตามตัว พ.ต.ท.ทักษิณในต่างประเทศได้บอกกับประเทศต่างๆแล้วว่าสถานะของ พ.ต.ท.ทักษิณเป็นผู้ที่หนีคุก ได้แปลสำนวนและคำพิพากษาของศาลเป็นภาษาอังกฤษส่งให้ทุกประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตของต่างประเทศในไทยรวมถึงประสานงานกับสำนักงานอัยการ เรื่องการเจรจาตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน

"นอกจากนั้นก็มีอีกช่องทางคือ การประสานงานกับตำรวจสากลเป็นการร่วมมือกัน 3 เส้า ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูไบ มีการเจรจาข้อตกลงและบอกกล่าวว่าไม่ต้องการให้ประเทศไหนให้อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้เป็นเวทีโจมตีประเทศไทย รวมถึงการออกหนังสือเดินทางต่างๆให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังว่าจะรักกับประเทศไทยหรือจะรักกับอดีตนายกรัฐมนตรี มากกว่า อันนี้อยู่ในดุลพินิจของเขาเองว่าอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องและจะไปปกป้องใคร โจมตีประเทศไทยเป็นเรื่องหนึ่งแต่บอกว่าต้องล้มล้างด้วยก็ขึ้นไปอีกระดับ หนึ่งดีกรีของความร้ายแรงก็สูงขึ้นด้วย" นายกษิตกล่าว


Reblog this post [with Zemanta]

Label Cloud